ระบบรับตรง เป็นระบบที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำหนดให้ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบ GAT, PAT1 และPAT2 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ.) เมื่อสทศ.ประกาศคะแนน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จะนำคะแนนมาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงสถาบันเดียวต่อไป

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระบบรับตรง

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 - 20 ตุลาคม 2557   สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
31 ตุลาคม 2557 – 25 ธันวาคม 2557   รับสมัครทางONLINE โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th หรือ http://job.trcn.ac.th (เลือกประเภทรับตรง)

1.ศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร
2.สมัครสอบONLINE และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร และใบกรอกข้อมูล พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 500 บาทที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
3.ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงิน (หลังการชำระเงิน 1วันทำการ) หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อCall center 02-2577230 ทันที
22-25 พฤศจิกายน 2557 สอบGAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
16 มกราคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพ และตรวจร่างกาย
22-23 มกราคม 2558 สอบสัมภาษณ์ ทดสอบบุคลิกภาพ และตรวจร่างกาย  
30 มกราคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http:www.trcn.ac.th
6 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานตัว และทำสัญญาเข้าศึกษา พร้อมเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนด(หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
28 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2558  
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house กับสอท.ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th
20 - 31 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้

                ระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 แห่งและไม่แจ้งการสละสิทธิ์ไปยังสถาบันที่ไม่เข้าศึกษาให้รับทราบ สถาบันจึงไม่สามารถรับผู้อื่นทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทำให้เกิดที่เรียนว่างเป็นจำนวนมาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบ Clearing-house ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house แล้วจะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของสถาบันที่เลือกเท่านั้นและสอท.จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง(Admissions)ด้วย


 
 
powered by INET